تماس با کارکنان

تماس با کارکنان

لیست شماره تماس داخلی کارکنان

 

شماره های تماس: 021-36141080-36122675-36122754

شماره داخلی

کارشناس مربوطه

 

نام واحد

ردیف

114

آقای سهرابی

معاونت آموزشی

1

101

مونا پرچ

فناوری اطلاعات وامورکامپیوتر

2

102

سیامک سالاری

شهریه وصندوق رفاه

3

118

حسن کشمیر

اموربایگانی وثبت نام

4

107

اعظم السادات ساداتی

دبیرخانه

5

107

سیدحسن مدنی

امورمشمولین

6

108

محمد نوری

اموراداری

7

111

محمد نوری

امتحانات

8

112

آقای قیطاسی-خانم شایان

فارغ التحصیلان

9

117

آقای نصیرزاده –آقای هوشمند

امورآموزش

10

113

آقای بوربور

حراست

11