خدمات آموزشی

لیست مسولان خدمات آموزشی

آقای هوشمند(روزهای شنیه و1شنبه)

آقای نصیرزاده (روزهای 2شنبه و3شنبه)

آقای کشمیر(روزهای 4شنبه و5شنبه وجمعه)

ساختمان آموزشی - خیابان مخابرات-آزاده دهم-مدرسه شهید رجایی