اداره امتحانات

کارشناس اداره امتحانات

 

آفای محمد نوری اقدم

داخلی 110

شرح وظایف : برگزاری امتحانات میان ترم و پایان هر نیمسال

  ارسال مدارک دانشجویان متخلف در امتحان به کمیته انضباطی و در ادامه رای کمیته

  ثبت نمرات تجدید نظر شده پس از تایید شوارای آموزشی

-   ثبت و صدور برگه ارجاع به استاد و در پایان ثبت نمرات مربوط

  ثبت نمرات پایان نامه و سایر موارد

 - تحویل اوراق امتحانی از استادان واحد