کارشناسان آموزشی

کارشناسان گروههای آموزشی

آقای هوشمند::  (برق-کامپیوتر-حسابداری-آموزش معلمان-مدیریت بازرگانی)

آفای نصیرزاده:: (معماری-هنر-گرافیک-عمران سازه)

تلفن-36141080-36122675- داخلی 117